EK ierosina reformēt ES elektroenerģijas tirgus modeli

Foto: iAuto.lv
Nozare.lv | 15.03.2023

Eiropas Komisija (EK) otrdien ierosināja reformēt Eiropas Savienības (ES) elektroenerģijas tirgus modeli, lai kāpinātu atjaunīgo energoresursu apguvi, labāk aizsargātu patērētājus un palielinātu rūpniecības konkurētspēju, aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

EK uzsver, ka reforma nepieciešama, lai strauji paātrinātu atjaunīgo energoresursu apguvi un pakāpenisko atteikšanos no gāzes, patērētāju rēķini kļūtu mazāk atkarīgi no svārstīgajām fosilā kurināmā cenām un patērētāji turpmāk būtu labāk aizsargāti pret spējiem cenu kāpumiem un iespējamām manipulācijām ar tirgu, savukārt ES rūpniecība kļūtu tīrāka un konkurētspējīgāka.

Ierosinātā reforma paredz pārskatīt vairākus ES tiesību aktus - Elektroenerģijas regulu, Elektroenerģijas direktīvu un Regulu par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT regulu). Ar to tiks ieviesti pasākumi, kas stimulē ilgāka termiņa līgumus par nefosilas elektroenerģijas ražošanu un sistēmā ievieš tīrākus, elastīgākus risinājumus, lai tā varētu konkurēt ar gāzi, piemēram, pieprasījumreakciju un uzkrāšanu. Minētie pasākumi samazinās fosilā kurināmā ietekmi uz patērētāju elektroenerģijas rēķiniem, kā arī nodrošinās, ka tajos atspoguļojas zemākās atjaunīgo energoresursu izmaksas. Turklāt ierosinātā reforma veicinās atklātu un godīgu konkurenci Eiropas enerģijas vairumtirgos, uzlabojot tirgu caurredzamību un integritāti, norāda EK.

Pēc EK ieceres, uz atjaunīgajiem resursiem balstītas energosistēmas izveide ne vien palīdzēs samazināt rēķinus patērētājiem, bet arī nodrošināt ilgtspējīgu un neatkarīgu ES energoapgādi saskaņā ar Eiropas zaļo kursu un plānu "REPowerEU". Šī reforma, kas ir Zaļā kursa industriālā plāna daļa, arī nodrošinās Eiropas rūpniecībai atjaunīgu, nefosilu un cenas ziņā pieejamu elektroapgādi, kas ir svarīgs dekarbonizācijas un zaļās pārkārtošanās faktors. Lai izdotos sasniegt enerģētikas un klimata mērķrādītājus, atjaunīgo energoresursu apguvei līdz šīs desmitgades beigām jātrīskāršojas.

EK norāda, ka šis priekšlikums patērētājiem un piegādātājiem dos iespēju gūt labumu no lielākas cenu stabilitātes, kuru nodrošinās atjaunīgās un nefosilās enerģijas tehnoloģijas. Ierosinātie pasākumi patērētājiem nodrošinās plašu līgumu izvēli un skaidrāku informāciju pirms līgumu parakstīšanas, tā dodot iespēju noslēgt līgumus, kas garantē drošas ilgtermiņa cenas, kas savukārt palīdzētu izvairīties no pārmērīgiem riskiem un svārstībām. Tomēr tie joprojām varēs izvēlēties slēgt arī dinamiskas cenu noteikšanas līgumus, kuri dod iespēju cenu svārstības izmantot savā labā, piemēram, elektroenerģiju patērēt tad, kad tā ir lētāka (piemēram, lai uzlādētu elektrotransportlīdzekļus vai izmantotu siltumsūkņus).

Reformas mērķis ir ne tikai paplašināt patērētāju izvēles iespējas, bet arī veicināt cenu stabilitāti, samazinot risku, ka piegādātājam būs grūtības izpildīt saistības. Priekšlikums paredz, ka piegādātājiem savi cenu riski jāpārvalda vismaz tādā mērā, lai nodrošinātu fiksētajos līgumos paredzētos daudzumus, tādējādi mazinoties to atkarībai no spējiem cenu kāpumiem un tirgus svārstībām. Tas arī dalībvalstīm noteic pienākumu izveidot pēdējos garantētos piegādātājus, lai neviens patērētājs nepaliktu bez elektroenerģijas.

EK uzsver, ka ar to tiks ievērojami stiprināta arī mazaizsargāto patērētāju aizsardzība. Saskaņā ar ierosināto reformu dalībvalstis mazaizsargātus patērētājus, kuriem ir kavēti maksājumi, aizsargās no atslēgšanas. Paredzēts, ka dalībvalstis regulētās mazumcenas krīzes gadījumā var attiecināt arī uz mājsaimniecībām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Saskaņā ar priekšlikumu paredzēts pārskatīt arī noteikumus par atjaunīgās enerģijas kopīgošanu. Patērētāji varēs investēt vēja vai saules enerģijas parkos un pārpalikušo jumta saules enerģiju pārdot ne tikai piegādātājam, bet arī kaimiņiem. Piemēram, īrnieki jumta saules enerģijas pārpalikumā varēs dalīties ar kādu kaimiņu.

Lai uzlabotu elektroenerģijas sistēmas elastību, dalībvalstīm būs jānovērtē savas vajadzības un jānoteic mērķi palielināt nefosilo elastību, un tām būs iespēja ieviest jaunas atbalsta shēmas, kas orientētas tieši uz pieprasījumreakciju un uzkrāšanu. Reforma turklāt sistēmu operatoriem dos iespēju stimulēt pieprasījuma samazinājumu maksimumslodzes stundās.

Nolūkā stiprināt ES rūpniecības konkurētspēju un samazināt tās pakļautību cenu svārstībām EK ierosina veicināt stabilāku ilgtermiņa līgumu, piemēram, elektroenerģijas pirkuma līgumu (EPL), izmantošanu; ar tiem uzņēmumi paši sev nodrošina tiešu enerģijas piegādi un tādējādi var gūt labumu no stabilākām atjaunīgās un nefosilās elektroenerģijas ražošanas cenām. Lai novērstu pašreizējos šķēršļus, piemēram, pircēju kredītrisku, reforma dalībvalstīm noteic pienākumu EPL nodrošināt tirgus garantiju pieejamību.

Pēc EK ieceres, lai elektroenerģijas ražotājiem nodrošinātu ieņēmumu stabilitāti un rūpniecību pasargātu no cenu svārstībām, viss publiskā sektora atbalsts jaunām investīcijām inframarginālā un obligātā atjaunīgās un nefosilās elektroenerģijas ražošanā būs jāsniedz divvirzienu starpības segšanas līgumu veidā, savukārt dalībvalstīm būs pienākums virsieņēmumus novirzīt patērētājiem. Turklāt reforma palielinās tirgu likviditāti ilgtermiņa līgumiem, kas garantē nākotnes cenas, — tā sauktajiem nākotnes līgumiem. Tas lielākam skaitam piegādātāju un patērētāju dos iespēju aizsargāties pret pārmērīgi svārstīgām cenām ilgākā laikposmā.

Būs arī jauni pienākumi veicināt atjaunīgo energoresursu integrāciju sistēmā un uzlabot ražošanas prognozējamību. Tie ietver sistēmu operatoriem piemērojamus caurredzamības pienākumus attiecībā uz tīkla pārslodzi un reāllaikam tuvākus tirdzniecības termiņus.

Visbeidzot, lai nodrošinātu tirgu konkurētspēju un caurredzamu cenu noteikšanu, Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) un valstu regulatoriem būs lielākas iespējas sekot līdzi enerģijas tirgus integritātei un pārredzamībai. Konkrētāk, atjauninātā Regula par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT) nodrošinās labāku datu kvalitāti, kā arī stiprinās ACER lomu iespējamo tirgus ļaunprātīgas izmantošanas pārrobežu gadījumu izmeklēšanā. Kopumā tas stiprinās ES patērētāju un rūpniecības aizsardzību pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, norāda EK.

Pirms ierosinātā reforma stāsies spēkā, tā būs jāapspriež un par to jāvienojas Eiropas Parlamentam un Padomei.